IMMOBLES ETNOLÒGICS

IMMOBLES ETNOLÒGICS

Hi ha una sèrie d'immobles etnològics, que donen fe de la importància de les obres hidràuliques vinculades al desenvolupament del municipi en diferents èpoques:

AQÜEDUCTE DE LA SÉQUIA DEL PUIG Es tracta d'una construcció l'objectiu de la qual és salvar el barranc de Benavent al llarg de quasi un centenar de metres i amb una caiguda notable. Està situat a mig quilòmetre a l'est de Llocnou. En relació a l'edificació destaquen uns quants arcs i un canal en superfície prou estret. Entre els materials utilitzats en la seua construcció es compta amb terra, conglomerats de pedra, ciment i rajola en la seua part central. L'estat de conservació de l'aqüeducte, actualment empleat per al reg, és regular.

AQÜEDUCTE DE BARXETA o DEL MARQUES Aqüeducte que permet que les aigües de la Séquia del Pantanet creuen el llit del riu de Barxeta. És antic, està construït en pedra i argamassa (maçoneria) en els seus pilars. La séquia o canal és més recent i està construïda de rajola. L'aqüeducte compta amb sis vans. Actualment, igual que l'aqüeducte de la séquia del Puig, s'utilitza per al reg, no obstant això, el seu estat de conservació és favorable.

AQÜEDUCTE DE LA SÉQUIA MARE DE BARXETA la seua funció  era la de que la Séquia Mare alliberara el barranc de les cases d'Escribano. L'aqüeducte no es troba en mal estat, però al estar fora d'ús van apareixent desperfectes. És de bella factura, construït amb blocs de pedra i amb ciment. Compta amb ornaments en els seus pilars i tres vans formant una arcada.

AQÜEDUCTE DEL BARRANC DE LES CASES DE L'ESCRIBANO Servia per a salvar el barranc de les Cases de l'Escribano. Actualment està fora d'ús i presenta signes evidents de deteriorament. La vegetació ha invadit la contornada de l'aqüeducte, fent quasi impossible accedir fins a ell. Està construït en pedra, rajoles i argamassa. Compta amb un va en forma d'arc de mig punt.

ASSUT DEL PANTANET Es localitza sobre el riu de Barxeta i deriva les aigües d'este pel seu marge dret mitjançant una séquia. El seu estat de conservació és bo. Es tracta d'una paret de formigó amb una xicoteta comporta en la seua part més pròxima al marge esquerre.

Cerrar